IX BRZOZOWSKIE BIEGI RODZINNE 2023

Link do zapisów: https://competitions.timekeeper.pl/ix-brzozowskie-biegi-rodzinne-2023?fbclid=IwAR39yoCkig-fmKetX3DtsFfVQVTRTy_id2reEqX7CCEa7ocB6Odt1oquTH4

Brzozowskie Biegi Rodzinne 10000m/10km

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Orzełki Brzozów, MOSiR Brzozów
Telefon: 506083889, 134341527
orzelkibrzozow@wp.pl

2. PARTNERZY:

PZU
Gmina Brzozów

3.   CEL IMPREZY:

Popularyzacja biegów masowych oraz biegania jako najprostszej formy ruchu.
Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej.
Promocja miasta i gminy Brzozów
Integracja młodzieży i dorosłych

4.   TERMIN, TRASA, DYSTANS

11 czerwca 2023 (niedziela) godz. 17:00 bieg kobiet godz. 18:15 bieg mężczyzn (organizator zapewnia sobie możliwość startu wspólnego mężczyzn i kobiet w przypadku małej liczny uczestników)
10000m /10 km na bieżni LA

Nawierzchnia – tartan

Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w niedzielę 11 czerwca 2023r. w godz. 14:30 – 16:30.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 75 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy.

5.   BIURO ZAWODÓW, SZATNIE:

Adres biura zawodów ul. Legionistów 3, 36-200 Brzozów

6.   KLASYFIKACJA:

W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje:

a)  Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

b)  Kategorie wiekowe kobiet:

M16 – 16 do 29 lat
M30 – 30 do 49 lat
M50 – 50+

c)   Kategorie wiekowe mężczyzn:

K16 – 16 do 29 lat
K30 – 30 do 49 lat
K50 – 50+

d)  Klasyfikacja w kategorii mieszkańców gminy Brzozów kobiety i mężczyźni – I miejsce

e)  Możliwe jest utworzenie innych kategorii, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

7.   UCZESTNICTWO:

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby te mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Impreza ma charakter otwarty.

Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 czerwca 2023 roku. Po osiągnięciu limitu 40 mężczyzn i 40 kobiet opłaconych, zapisy i opłaty automatycznie zostaną zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony (np. skracanie trasy) zostaną zdyskwalifikowani.

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu.

Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków oraz alkoholu

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

8.   ZGŁOSZENIA, OPŁATY:

Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie timekeeper.pl/zawody

Uczestnicy biegu głównego na 10000m/10 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego:

25 zł – przy wpłacie na konto do dnia 4 czerwca 2023 r.

30 zł – przy wpłacie na konto do dnia 7 czerwca 2023 r.

40 zł – w biurze zawodów przy dostępnych pakietach startowych

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi, jednak będzie można ją przenieść na inną osobę w terminie do 10 czerwca 2023.

Limit uczestników wynosi 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn) opłaconych. Rejestracja na bieg bez wniesienia opłaty startowej nie gwarantuje miejsca na liście startowej.

9.   NAGRODY:

Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje nagrody.

W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn

miejsca I-III – nagrody finansowe i pamiątkowe statuetki.

I miejsce – 300 zł

II miejsce – 200 zł

III miejsce – 150 zł

W kategoriach wiekowych – miejsca I – pamiątkowe statuetki

Najlepszy zawodniczka i zawodnik Gminy Brzozów – pamiątkowe statuetki

10. ZASADY FINANSOWANIA:

Zawodnicy startują na własny koszt.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

•    elektroniczny pomiar czasu,

•    numer startowy,

•    pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu,

•    napoje na trasie i mecie oraz posiłek po biegu

•    zabezpieczenie medyczne

11. UWAGI KOŃCOWE:

a)  Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

b)  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

c)   Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

d)  Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.

e)  Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

f)   Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

g)  Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

h)  Kontakt: Paweł Szałajko 506083889, pawlos200@wp.pl

i)   Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 30 minut po jego zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 200 zł. W przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie rozpatrywany przez Dyrektora Biegu oraz Sędziego Biegu.

Oświadczenie uczestnika biegu:

Uczestniczę w Brzozowskich Biegach Rodzinnych 10000m/10 km świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w Brzozowskich Biegach Rodzinnych 10000m/10 km może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w Brzozowskich Biegach Rodzinnych 10000m/10 km 

Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie Orzełki Brzozów i MOSiR Brzozów Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.

Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z Brzozowskich Biegach Rodzinnych 10000m/10 km rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów Brzozowskich Biegach Rodzinnych 10000m/10 km dla potrzeb klasyfikacji i promocji.

Stowarzyszenie Orzełki Brzozów i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Legionistów 3

tel. 506083889, http://stowarzyszenieorzelkibrzozow.pl/

e-mail.orzelkibrzozow@wp.pl

tel. 134341527, www.mosirbrzozow.pl, e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl

REGULAMIN

Brzozowskich Biegów Rodzinnych

Cel imprezy:

Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Brzozowa,
Upowszechnianie biegania jako prozdrowotnej formy ruchu,
Uprawiania aktywności fizycznej w gronie rodzinnym,

Organizator:

Stowarzyszenie Orzełki Brzozów
MOSiR Brzozów

Partnerzy

PZU
Gmina Brzozów

Termin i miejsce:

11 czerwca 2023 r. (niedziela), godz. 15:00
Stadion lekkoatletyczny MOSiR Brzozów, ul. Legionistów 3

Konkurencje:

 • Godz. 15:00 – 100 m – „Bieg Krasnala” – dla dzieci urodzonych w roku 2019 i młodsze
 • Godz. 15:15 „Mila Brzozowska” 1359m – bez limitów wiekowych
 • Godz. 15:30 – 200 m – Indywidualny bieg dzieci urodzonych w roku 2015 i młodsze
 • Godz. 15:40 – 300 m – Indywidualny bieg dzieci urodzonych w roku 2011 i młodsze
 • Godz. 15:50 – 600 m – Indywidualny bieg dzieci urodzonych w roku 2008
  i młodsze
 • Godz. 16:00 – 300 m – „Sprinterski Bieg Rodzinny” (rodzic 200 m + 100 dzieci urodzone w 2014-2018),
 • Godz. 16:15 – 800 m – „Średni Bieg Rodzinny” (rodzic 400 m + 400 m dzieci urodzone
  w 2010 -2013),
 • Godz. 17:00 10000 m (na bieżni) – 16+

(We wszystkich kategoriach klasyfikacja kobiet i mężczyzn uwzględniając płeć dziecka)

Warunki uczestnictwa:

W Sprinterskim Biegu Rodzinny i Średnim Biegu Rodzinnym uczestniczyć mogą dzieci, rodzice i najbliższe pokrewieństwo (brat, siostra) w pozostałych konkurencjach wszyscy chętni, którzy zapiszą się w biurze zawodów od godz. 13.30 do godz. 15.00 i pobiorą numer startowy przydzielony przez organizatora, bądź poprzez zgłoszenie email orzelkibrzozow@wp.pl

Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NW

Rodzic może wziąć udział w biegu rodzinnym z jednym ze swoich dzieci z kolejnym wystartuje PK (poza konkurencją)

Nagrody:

W każdej kategorii (z wyłączeniem Biegu Krasnala) za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy otrzymują medal, dyplom oraz upominek

Każdy uczestnik otrzyma medal, drobne wyżywienie oraz wodę

Każde dziecko w biegu krasnala otrzyma medal

Wszyscy biorą udział w losowaniu nagród na koniec biegów

Uwagi:

Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga organizator

Podczas biegów obowiązują wszelkie restrykcje wyznaczone przez Radę Ministrów i Ministerstwo Zdrowia

Contact Us