REGULAMIN STOWARZYSZENIA ORZEŁKI

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA ORZEŁKI BRZOZÓW

Wprowadzenie

Dołączenie do naszego klubu jest wspaniałą okazją dla wszystkich młodych zawodników, by szkolić się na bardo dobrym poziomie. Dążenie do wszechstronnego rozwoju Uczestników wyraża się w podejmowanych przez Stowarzyszenie działaniach mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu szkolenia.

Zapewniając powyższe swoim zawodnikom klub musi także wprowadzać wymagania względem Uczestników, bez nich bowiem nie byłoby możliwe utrzymanie wymaganej do

kształcenia młodych charakterów dyscypliny.

Ze swej strony Stowarzyszenie oczekuje zatem od Uczestników okazania zaangażowania oraz szacunku dla innych zawodników Stowarzyszenia oraz konkurentów z innych zespołów. Zawodnicy muszą ponadto okazywać szacunek trenerom oraz barwom klubowym. Stowarzyszenie wspierać będzie przestrzeganie zasady zdrowej rywalizacji sportowej.

Zasady ogólne

 1. Do uczestniczenia w Stowarzyszeniu dopuszczony może zostać każdy w wieku od lat 6 do lat 13lat.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka/zawodnika jest Sztab szkoleniowy. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik.
 3. Warunkiem gry w Stowarzyszeniu jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.
 4. Zajęcia w Stowarzyszeniu mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestników ponoszą Opiekunowie.
 5. Każdy Uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez Opiekuna deklaracji członkowskiej.
 6. Stowarzyszenie Orzełki Brzozów upoważnione jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników.

Prawa i obowiązki Uczestników Stowarzyszenia

 1. Podstawowym obowiązkiem Uczestników Stowarzyszenia jest godne reprezentowanie barw Klubowych Stowarzyszenia Orzełki Brzozów. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do treningów, ale obejmuje także życie codzienne Uczestników.
 2. Uczestnicy Stowarzyszenia zobowiązują się do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
 3. W trakcie treningów oraz Rozgrywek Uczestnik Stowarzyszenia winien szanować kolegów z zespołu, boiskowych rywali oraz sędziów.
 4. Każdy Uczestnik Stowarzyszenia powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać Sztabowi szkoleniowemu.
 5. Uczestnicy Stowarzyszenia dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych zajęć mają odpowiednio przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy.
 6. W treningach Stowarzyszenia oraz Rozgrywkach brać udział mogą tylko Uczestnicy Stowarzyszenia posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną (poświadczone przez lekarza medycyny sportowej) oraz zgodę Opiekunów.
 7. Uczestnicy Klubu zobowiązani są przebywać w szatni i być przygotowani do zajęć najpóźniej na 15 minut przed treningiem oraz na 60 minut przed rozpoczęciem meczu w ramach Rozgrywek.
 8. Podstawą do gry Uczestnika Stowarzyszenia w Rozgrywkach jest regularna i punktualna obecność oraz zaangażowanie na treningach.
 9. Uczestnicy Stowarzyszenia zobowiązani są do pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po treningu podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowanie sprzętu sportowego.
 10. Uczestnicy Stowarzyszenia zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne Sztabowi Szkoleniowemu.
 11. Uczestnicy Stowarzyszenia podczas treningów i Rozgrywek powinni regularnie nawadniać organizm, używając w tym celu jedynie niegazowanej wody mineralnej.
 12. Sprzęt, który Uczestnik Stowarzyszenia otrzymuje od Stowarzyszenia, jest własnością Stowarzyszenia i należy go szanować. Po zakończeniu lub rezygnacji Uczestnika, sprzęt należy zwrócić Sztabowi Szkoleniowemu – z wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu poniósł Opiekun.
 13. Sprzęt (jednolity – podstawowy), który Uczestnik Stowarzyszenia musi posiadać, winien być czysty i schludny.
 14. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (między innymi: Kadry Polski, Kadry ZPN, Kadry OZPN zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe, testy i treningi piłkarskie w innym klubie) musi być konsultowana ze Sztabem szkoleniowym.
 15. Uczestnik Stowarzyszenia dobrowolnie podda się karom nałożonym na niego w oparciu o postanowienia Regulaminu.

Prawa i obowiązki Opiekunów Uczestników Stowarzyszenia

 1. Każdy Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego postanowień.
 2. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi podstawowego jednolitego sprzętu obowiązującego w Stowarzyszeniu, w kategoriach wiekowych od U-6 do U-13
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki dziecku/zawodnikowi przed i po treningu oraz Rozgrywkach rozgrywanych w Brzozowie, w tym zapewnienia dowiezienia i odbioru Uczestnika.
 4. W trakcie zajęć treningowych i Rozgrywkach Opiekunowie mogą kontaktować się z Uczestnikami Stowarzyszenia jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
 5. Podczas treningów i Rozgrywkach Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń Sztabu Szkoleniowego.
 6. W trakcie Rozgrywek Opiekunowie będą przebywać, w miarę możliwości, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu Rozgrywek.
 7. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek.
 8. Opiekunowie, tak w trakcie zajęć treningowych jak też Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na płytę boiska oraz do szatni.
 9. Opiekunowie w czasie Rozgrywek winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej poszczególnych zawodników.
 10. W przypadku zorganizowania przez Sztab szkoleniowy spotkania z Opiekunami –Opiekunowie dołożą wszelkich starań by w nim uczestniczyć.
 11. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania Stowarzyszenia Opiekunowie zgłaszają się indywidualnie do Sztabu szkoleniowego. Opiekunowie obowiązani są do uiszczania na rzecz Akademii miesięcznych Składek członkowskich, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.

Składki członkowskie

 1. Za uczestnictwo w zajęciach Stowarzyszenia przez okres 11 miesięcy (sezon), tj. w okresie od sierpnia do czerwca, pobierane są miesięczne Składki członkowskie w grupach od U-6 do U-13
 2. Składki członkowskie ustala się corocznie i ogłasza do wiadomości Opiekunów.
 3. Składka członkowska opłacana jest przez Opiekunów do 10 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez Klub.
 4. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna zgłaszany do trenera prowadzącego, istnieje możliwość obniżenia lub zawieszenia Składki członkowskiej na wniosek trenera prowadzącego za zgodą Prezesa. Powyższe obejmuje między innymi sytuację materialną Opiekunów i Uczestnika.
 5. Zaleganie z wpłatą Składki członkowskiej skutkuje kolejno:
  skierowaniem do Opiekuna wezwania do zapłaty;
  brakiem możliwości udziału Uczestnika w Rozgrywkach;
  brakiem możliwości udziału Uczestnika w treningach Stowarzyszenia;
  wykreśleniem Uczestnika Stowarzyszenia z listy uczestników Stowarzyszenia.
 6. Składki członkowskie będą przeznaczane w całości na działalność statutową Stowarzyszenia Orzełki Brzozów, tj. na finansowanie działalności Stowarzyszenia.
 7. Wysokość Składki członkowskiej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników Stowarzyszenia oraz ich Opiekunów.

Nagrody i Kary dla Uczestników

 1. Wobec Uczestnika Stowarzyszenia, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, na wniosek trenera prowadzącego lub własny, Prezes klubu może zastosować następujące kary dyscyplinarne:
  upomnienie;
  naganę;
  zawieszenie Uczestnika w prawach członka Stowarzyszenia poprzez pozbawienie możliwości udziałów w Rozgrywkach lub treningach na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy;
 2. Upomnienie polega na wskazaniu Uczestnikowi nieprawidłowości jego zachowania. Powyższe połączone jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.
 3. W przypadku wzorowej postawy Uczestnika w trakcie treningów lub Rozgrywek, na wniosek Sztabu Szkoleniowego Prezesa Klubu może wyróżnić Uczestnika Stowarzyszenia poprzez przyznanie mu:
 4. pochwały;
 5. listu gratulacyjnego;
 6. nagrody rzeczowej.

Postanowienia Końcowe

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Prezes Stowarzyszenia przy współpracy ze Sztabem Szkoleniowym.
 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Uczestnicy poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na gruncie Regulaminu rozpatrywane przez Prezesa Klubu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Składek członkowskich, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022r.

Contact Us